Kanttekeningen bij een brief

Ik heb met veel interesse Uw brief van 30.01.95 gelezen. Ik heb ook nog
eens mijn vorige brief van 17.01.94 herlezen waar ik de theorie van de cirkels
heb uiteengezet. Het komt me voor dat deze brief de essentie van ons bestaan
probeert te definiëren. Indien je hem bewaard hebt, lees hem dan van tijd tot
tijd weer eens terug.

Wat me in jou verheugt is je denken, steeds dat ontleden van verleden,
heden en toekomst. Dat je geen antwoord vindt op vragen die je stelt is
normaal. Je bent amper 25 jaar. Je analytisch denken is hoogstens 10 jaar
geleden gestart. Je kan niet verwachten voldoende aanschouwing te hebben
gehad om reeds zelfstandig te concluderen. Misschien moest je eens een paar
werken lezen van grote denkers. Ik heb er geen gelezen omdat ik mijn geest
gaaf wil houden en ALLES door EIGEN inzicht wil ontleden. Lees je veel goed
denkwerk, dan onderga je onvermijdelijk de invloed van dit denken.

Enkele kanttekeningen bij je brief.

[Er moet iets zijn dat ons leidt, maar je weet niet wat]

Dit gevoel hebben we allemaal. Alle levende wezens hebben een
programma. De recente ontdekte gegevens over het DNA en zijn werking
geven hiervan bevestiging. Ons programma en de voortdurende correcties die
het maakt, leiden ons in het ongewisse van het leven. Wee diegene wiens
programma onvolmaakt of gebrekkig is, hij zal ten onder gaan.

Maar wie of wat maakte de eerste programma’s? Wie was de
programmeur. Vele stemmen gaan op dat het een samenloop van
omstandigheden is, zoals met dobbelstenen gooien. Ik hecht daar geen geloof
aan. Laten we de dingen op een rijtje zetten.

1/ Bij het ontstaan van de aarde was deze zo heet dat aanwezig LEVEN en
DNA ondenkbaar zijn, een keuze dringt zich op, ofwel

A – was het TOCH aanwezig
B – was het NIET aanwezig

-Stelling A
Indien A juist is dan voel ik de hete adem van het heelal, de kosmos, in mijn
nek en krijg ik kippenvel. Want dan komt alle huidig leven voort uit dit hete
vuur, een kosmische ontwikkeling, een oerkracht zo sterk en bruut, dat ik het
hiermee moeilijk heb, maar is het mogelijk? Gevolg hiervan is, dat wat hier
achter steekt, boven MIJN petje gaat. Want in dat geval, nee, ik moet hier nog
lang verder over nadenken...

-Stelling B
Indien ze niet aanwezig waren bij het ontstaan van de aarde, dan zijn ze er
later op terechtgekomen.

Wie of wat deed LEVEN en PROGRAMMA (DNA) ontstaan???
Het is zo geraffineerd, zo ondenkbaar fijn en perfect ontworpen dat toeval en
dobbelstenen wel kunnen opzij gezet worden. Er zit meer achter. Maar wat?
Laten we ons even verplaatsen naar een denkbeeldige plek tussen de MAAN
en de AARDE. We zitten in een ruimtecapsule en bekijken de aarde op 09
februari 1995.

Wat zien we? Een voor onze geest ontzaglijk mooi schouwspel. Onze moeder
aarde in blauwe en witte kleuren, fris en sprankelend, herbergzaam en
uitnodigend, zo draait ze langzaam om haar as. Onverstoorbaar door de tijden
heen, draaiend en reizend door de ruimte. Van zover ziet men bijna geen
leven, maar we weten wel beter. Het krioelt er van de mensen en dieren. Laten
we van op dit observatiepunt terugdenken in het verleden. In 1000 jaar zitten
40 generaties mensen. In 1 miljoen jaar zitten 40.000 generaties mensen. In
1000 miljoen jaar zitten 40.000.000 generaties mensen en zo gaan we terug en
terug tot .... er nog geen mensen te zien zijn!!! We weten dat het uitzicht van
het mensachtige type bij terugkijken in het verleden kleiner en bruter wordt, we
weten dat het overgaat in de aapachtige, we weten dat bij verder terugkijken er
de grote hitte der aardgeboorte was, dus er MOET een MOMENTUM zijn waar
het PROGRAMMA of:

-B/1 Ontstond                
-B/2 Verkregen werd

B/1
Wanneer ik beide mogelijkheden met elkaar afweeg kan ik B/1 niet
aanvaarden want het kan niet verklaard worden, het vindt zijn oorsprong in
stelling A en deze kan niet verklaard worden door menselijk denken.

B/2 Wanneer het verkregen is - EN DIT IS HET BELANGRIJKSE PUNT - dan
heeft hier een duidelijk hoger intellect dan het onze, de hand in - het is de
SCHEPPER van het aardse leven. Tot hier ligt alles in de lijn. Talrijke mensen
zijn tot deze vaststelling gekomen en ze noemen dit GOD. En hier zijn we rond.

- Wie is GOD of Wat is GOD en ik stel NIET de vraag, waarom is hij GOD?

Misschien kan ik beter proberen te zeggen wat hij niet is. Hij is geen aards
wezen - dus buitenaards. Hij is niet de goedaardige GOD zoals verschillende
godsdiensten hem voorstellen. De manier waarop het aardse leven
gestructureerd is, heeft NIETS te maken met naastenliefde of broederliefde.
Het is verslinden of verslonden worden.

Wanneer we er vanuit gaan dat buitenaards-leven ons verwekt heeft dan
stelt zich de vraag WIE of WAT verwekte het buitenaards-leven. Wat je ook
probeert te verzinnen je komt er niet meer uit. Ik hoop dat met de komende
tijden er meer inzicht komt, door ruimteonderzoek naar de oorsprong van
buitenaards-leven. Mocht er voor het verval van onze planeet geen beter
inzicht komen, dan zal wel nooit iemand, van onze soort, het geheim der
schepping kunnen achterhalen.

Laten we onze ruimtecapsule landen op de begane grond op aarde in anno
1995. Na al die denkpogingen weten we wat we niet zullen weten en dat wij
gestuurd worden door een zeer gesofistikeerd programma. Zoals gezegd is dit
een intelligent programma dat zich aanpast aan de omstandigheden en zijn
mogelijkheden kan vergroten of verkleinen. Noemen wij dit onbewust “Het
Leven”?

Beste Jef. Door altijd alert en waakzaam te blijven, te observeren en te
analyseren, juist zoals je het nu doet (MAAR BLIJF DIT ALTIJD VERDER
DOEN), wordt het programma steeds beter, fijner en krachtiger. Maar de
oorsprong ervan, kan je beter niet zoeken, wegens de hoger vermelde
theorieën.

Dat je soms denkt erachter te komen om dan te ontdekken dat de horizon
zich gewoon verder bevindt, is eigen aan ons denken. Zoek niet naar de bron
en waarom ze water geeft, drink er van en laaf je dorst.

Wanneer je aanhaalt dat je verstrikt geraakt in de maalstroom van het leven,
dat er omstandigheden zijn die je lot bepalen, wel ga enkele ogenblikken terug
naar je rustplaats in de ruimte, kijk naar moeder aarde, en vraag je af of er
enige reden tot ongerustheid is. De rust die de gemoedelijke aarde uitstraalt
zal je ook tot rust brengen. Er is eigenlijk niets zo belangrijk dan dat ze verder
draait, daarna komen de andere problemen. Relativeer ze, weinig is echt
belangrijk als je dat niet zelf wil. Wanneer je het gevoel hebt dat er met je
gespeeld wordt, dan heb je het niet meer in de hand.

Weet je dat de eenvoudigste cirkel een monnik is in een streng klooster
waar alleen plaats is voor geconcentreerd denken, zonder andere
bekommernissen dan in leven blijven, om te denken. Geen invloeden van
buitenaf, ze zijn uitgeschakeld. Kom je buiten de muren van het beschermende
klooster (wat tenslotte een systeem is om afzondering mogelijk te maken -
zoals mijn denkbeeldige ruimtecapsule) dan gaat je cirkel aan het bewegen. Hij
staat opnieuw bloot aan weer en wind, en je moet buiten de muren van een
klooster opnieuw gaan bouwen aan een verdedigbare cirkel.

Maak je niet te druk over allerlei invloeden, blijf aan je cirkel bouwen, maak
hem sterker en sterker. Geef je toe aan zwakte, denk dan aan de monnik die
niets anders kan,  dan beschermd leven en denken. Hou je cirkel tamelijk klein,
je weet hoe groter hoe moeilijker te beheren, en hoe groter de sterkte moet
zijn. Tijd, intelligentie en organisatie zijn de bouwstenen van de sterke cirkel.
Moed en dapperheid zijn nodig, doch roekeloosheid is meer dan gevaarlijk.

Dat je tevreden bent over de bereikte resultaten op de universiteit is een
goede zaak. Over goede prestaties mag men best tevreden zijn. Maar je moet
niet denken dat je dagboek voor het leven reeds geschreven is, niets is minder
waar, JIJ SCHRIJFT HET ELKE DAG, niets ligt vast tot het geschreven is!!!! Je
zou ook kunnen denken dat er voor jou geen voldoening weg lag op de
universiteit, dat het geschreven was dat je ging falen, maar je faalde niet, je
was sterk en SCHREEF EEN ANDER VERHAAL. Niets ligt op voorhand vast.

Wanneer ik je paragraaf lees "Wie weet, is het grootste deel van mijn leven
reeds voorbij" dan vind ik je toch wat negatief overkomen. Wanneer je mijn
theorie der cirkels goed doordenkt dan is het heden, het moment, zoveel
belangrijker dan het volgende moment, de toekomst. Wanneer je elk ogenblik
van je bestaan flink, helder en optimistisch bent, dan wordt je cirkel zo in
balans gehouden door zijn sterke kracht dat je de toekomst niet vrezen moet,
hij zal je gemakkelijk het geluk brengen, Jef! Ongevallen kunnen gebeuren,
gezond en alert leven helpt deze te voorkomen. Als ik in mijn auto stap dan ga
ik er van uit dat heel wat mensen mij ergens kunnen aanrijden. Dus ik ben op
mijn hoede en rijdt DEFENSIEF. Neem weinig onberekende risico's.

De ontgoochelingen van oncontroleerbare gebeurtenissen kunnen hard
aankomen. Zoals het geval van L.. Door hun eigen cirkels niet in bedwang te
houden zijn ze op drift en in voortdurende veranderingen geraakt. Zowel L.M.
als L. zijn op drift en slagen er niet of moeilijk in hun cirkels opnieuw te
organiseren, in dit stadium is dit wellicht moeilijker dan opnieuw geboren
worden en dat beseft L. die ofschoon ze intelligent is, een zwakke wil heeft. In
haar plaats zouden WIJ niet terecht zijn gekomen, daar wij onze cirkel(s) beter
beschermen en organiseren, maar ze heeft niet veel keuze meer en de eerste
sterke negatieve gebeurtenis zal haar terug in de kolk van de nihilatie
brengen, de drang naar de wedergeboorte die wel niet bestaat maar een hevig
verlangen kan zijn. De storingen die zij momenteel aanbrengt in de stabiliteit
van haar kinderen is zeer ernstig en te betreuren. Deze kinderen zouden
geholpen zijn met begeleiding om hun toestand analyseren te kunnen, maar
wie gaat dit doen? Ik heb Maria de raad gegeven L. te betrekken in korte
hoopvolle gebeurtenissen die elkaar liefst wekelijks opvolgen, zodat L. niet
tegen een onoverzichtelijk diep zwart gat komt te staan en ze zich kan
vasthouden aan dat wekelijks bezoekje, of een telefoontje. Misschien helpt het.

Ook jij moet meer op korte termijn plannen. Je kan een leven indelen in
meerdere 10 jarenplannen maar meestal komt er niet veel van terecht. Als je
10 jaar verder bent, ziet de wereld er weer gans anders uit. Je hebt gelijk dat je
het niet in handen hebt, als je bedoelt de cirkels buiten, de anderen, de
wereld, maar je hebt ongelijk dat je de eigenste cirkel niet kan beheersen, dit
kan wel. Stel dat de situatie zo verandert en je met een te grote cirkel zit die
niet meer in balans is te houden met de op je afkomende vraatcirkels, de
oorlogscirkels zal ik maar zeggen. Je moet je terugtrekken tot een
verdedigbaar geheel. Op dat ogenblik moet je de cirkel verkleinen, dit betekent
enig of belangrijk verlies, maar het gaat bij sterke aanvallen, om overleven of
sterven. Wel ik noem dit bunkering. U verdedigen in een onneembare bunker
in het centrum van je cirkel, neem hierin je dierbaarsten mee, en vanuit deze
sterke positie, vernietig zonder erbarmen de aanvallers. Na deze strijd kan je
weer aan vergroten van de cirkel denken er heerst terug vrede. Herinner je
CECAR en zijn PAX ROMANA. Om in Rome vrede te hebben moest hij wel tot
ver over de grenzen zijn PAX ROMANA opleggen, en dat dit met
bloedvergieten gepaard ging, dat weet je wel. Het is dat soort sterkte dat wij op
veel kleinere schaal moeten nastreven. Wanneer je je zo organiseert, zal je
niet ongelukkig worden, hoogstens wat moeten vechten, maar je zal niet
verslagen worden. Denk aan de monnik die zich concentreert in de kleinst
mogelijke cirkel, één CEL. Wat kan hem overkomen, hij heeft alles
achtergelaten, alle ballast uitgeworpen, leeft van lucht, water en granen. Hem
vernietigen is als een mug doodslagen, je bereikt er niets mee en hij verliest
niets, dus zal hij niet vernietigd worden. Het is het uiterste, absurde zelfs, van
de bunkering naar zichzelf, het centrale brein dat overblijft en overleeft.

Alles wat je ziet als vreemde krachten en invloeden zijn oorlogscirkels die je
aanvreten, wil je voorbeelden? Neem L.. Ze trouwt zonder liefde, ze woont in bij
haar vader, haar schoonouders zijn engerds, nog wat? Alleen een vroegtijdig
ingrijpen en de vernietiging van de vraatcirkels had hier een oplossing
gebracht, (ik zeg niet mensen doden of uitschakelen - hun invloed vernietigen
bedoel ik hier), maar L. had noch de kracht, noch de wil, en daar ging het fout,
de moed ontbreekt mij ook om deze puinhoop te helpen ruimen, echt eerlijk.

Maar jij bent jong en gedreven. Laadt je batterijen op zodat je in alle
situaties met zachte, maar onwrikbare beslistheid, je de cirkel kan sturen en
niet alleen jezelf maar ok anderen geluk kan brengen. Is dit geen echte
naastenliefde. Eerst jezelf zodat je anderen kan helpen?

Lieve jongen tot volgend epistel en hou de wereld draaiend.
Je Peter.
Guido Theodore.
Home
Volgend Artikel
Ghostwriter
Gesponsorde Koppelingen
Top 10 in Google ?
Website design ontwerp en planning
Optimalisatie zoekwoorden
Page ranking opwaarderen
www.seomanagement.be
Ghostwriter teksten speeches
De mooiste liefdesbrieven
Een onvergetelijke gelegenheidstekst
Passende woorden voor intense zaken
www.ssimusicalevents.com
Butler Wine tasting and Music
Wine taster will comment your wines
Jurade St.Emilion, Com.des Graves
Also great pianist classical evergreens
www.ssimusicalevents.com/
Seo Management
Begeleiding Top Ranking Campagnes
Streamed Keywords Technologies
Uniek 6 maanden abonnement
www.SEOmanagement.be
E-mailadressen op maat
Snelle levering 0.09 € per adres
Alle doelgroepen en regio's
Snel, doeltreffend en goedkoop
www.SEOmanagement.be
Website design &  SEO Marketing by  Bvba Software Services International